Αδελφοί μου,

Η παρούσα επιστολή σκοπό έχει την επεξήγηση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί μέχρι την πραγματοποίηση της δράσης του Κλάδου Ανιχνευτών «Μαίανδρος ΙΙ» και την απονομή́ του Μαντηλιού ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η εν λόγω διαδικασία αφορά τους Ανιχνευτές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ΟΛΕΣ τις σχετικές απαιτήσεις όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Κλάδου Ανιχνευτών. Η δράση «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κλάδου Ανιχνευτών είναι μια δράση ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ και ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ για τους νέους Προσκόπους Δημοκρατίας και δεν αφορά στάδιο περαιτέρω αξιολόγησης τους.

Ολοκλήρωσης γιατί συμβολικά η δράση αυτή αποτελεί το τελευταίο στάδιο του Πτυχίου Προσκόπου Δημοκρατίας και ουσιαστικά, γιατί ο Ανιχνευτής γνωρίζει και έρχεται σε επαφή με τους υπόλοιπους Προσκόπους Δημοκρατίας. Με την παρουσίαση της Ανιχνευτικής τους ζωής, οι Ανιχνευτές θα ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, βιώματα και εμπειρίες, τα οποία θα μεταφερθούν αργότερα στις Κοινότητες τους συμβάλλοντας στη δημιουργία καλύτερων και ποιοτικά ανώτερων προγραμμάτων.

Επιβράβευσης γιατί η δράση αυτή αφορά αποκλειστικά τους Ανιχνευτές που έχουν τύχει πρόσκλησης από το Γενικό Έφορο, για συμμετοχή τους στη Δράση «Μαίανδρος ΙΙ» όπου μπροστά από τους Βαθμοφόρους τους, τους Εφόρους του Κλάδου και τους Επαρχιακούς τους Εφόρους, θα τύχουν της αναγνώρισης των προσπαθειών τους από τον ίδιο το Γενικό Έφορο παραλαμβάνοντας από αυτόν το Μαντήλι Προσκόπου Δημοκρατίας.

Βασικό ρόλο στην ορθή προσέγγιση, του Εσωτερικού Κανονισμού του Κλάδου και την ενασχόληση και ολοκλήρωση των απαιτήσεων από τους Ανιχνευτές έχουν οι Α.Κ.Α. και οι Έφοροι Κλάδου Ανιχνευτών των Επαρχιακών Εφορειών, οι οποίοι παρακολουθούν, συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους Ανιχνευτές για την επίτευξη της κοινής επιδίωξης όλων, που είναι ισότιμη αντιμετώπιση από όλους της εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού έτσι ώστε οι Ανιχνευτές μας να τυγχάνουν της ίδιας ποιότητας προγράμματος και να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Ακριβώς για τη διασφάλιση όλων των πιο πάνω, αλλά και για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, σε συνέχεια της πολιτικής που καθιερώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να συσταθεί με ευθύνη του Εφόρου του Κλάδου Ανιχνευτών σε κάθε Επαρχιακή Εφορεία, ειδική Επιτροπή η οποία θα μελετήσει τα Η.Κ.Α.Δ.Ε. των Υποψηφίων Προσκόπων Δημοκρατίας και ανάλογα θα τους συμβουλεύσει για οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεται πριν αυτά παραδοθούν στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας. Στη συνεδρία αυτή, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί στoν Έφορο του Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας τουλάχιστον μία εβδομάδα προηγουμένως, δύναται να παραστεί ο ίδιος ή εκπρόσωπος του.

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία που αφορά την ειδική Επιτροπή και τον τρόπο λειτουργίας της έχει ως ακολούθως:

1. Η ειδική Επιτροπή θα συσταθεί από τον Έφορο του Κλάδου της Επαρχιακής Εφορείας, ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της και σε αυτήν θα συμμετέχουν όλοι οι Αρχηγοί των Κοινοτήτων που έχουν υποψήφιους Πρόσκοπους Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε Αρχηγός Κοινότητας που έχει υποψήφιους Προσκόπους Δημοκρατίας τότε δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή εκπρόσωπός του ο οποίος θα τύχει προηγουμένως έγκρισης του Συμβουλίου των Βαθμοφόρων του Κλάδου Ανιχνευτών της Επαρχιακής Εφορείας. Νοείται ότι ο/η Επαρχιακός Έφορος δύναται να παρακαθήσει στις συνεδριάσεις αυτές.

2. Ενώπιον της Επιτροπής υπεύθυνος να προσκομίσει και παρουσιάσει τα Η.Κ.Α.Δ.Ε. των Υποψηφίων Προσκόπων Δημοκρατίας είναι ο Αρχηγός Κοινότητας ή εκπρόσωπος του. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία οι ίδιοι οι Ανιχνευτές.

3. Ο όρος εντολής της Επιτροπής είναι η μελέτη των Η.Κ.Α.Δ.Ε. των υποψηφίων Προσκόπων Δημοκρατίας και η επιβεβαίωση ότι οι Υποψήφιοι Πρόσκοποι Δημοκρατίας.

4. Έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτήσεις. Όλες οι απαιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί με βάση τις πρόνοιες του Εσωτερικού Κανονισμού του Κλάδου (οργάνωση των δράσεων–απαιτήσεων, συμμετοχική διαδικασία και βιωματική εμπειρία μέσα από δράσεις).

Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα πιο πάνω ή ένα από αυτά, η Επιτροπή θα δώσει οδηγίες στον Α.Κ.Α. για να συμβουλεύσει τον Ανιχνευτή να κάνει τις ορθές ενέργειες που απαιτούνται για την απαίτηση, πριν τη δράση «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΙΙ» ώστε να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτήν. Αν αυτό δεν  είναι εφικτό τότε ο Ανιχνευτής, δε θα συμμετέχει στο φετινό «ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΙΙ» αλλά στον επόμενο αφού ολοκληρώσει όλες τις απαιτήσεις και κάνει εκ νέου την αίτησή του.

5. Νοείται ότι δικαίωμα να καταθέσουν το Η.Κ.Α.Δ.Ε. τους στην Επιτροπή έχουν οι Ανιχνευτές οι οποίοι συμμετείχαν στη φετινή δράση «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ Ι».

6. Οι Επιτροπές πρέπει να συνεδριάσουν όχι αργότερα από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις και τα μητρώα των Υποψηφίων Προσκόπων Δημοκρατίας θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Σώματος Προσκόπων Κύπρου μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση των Υποψηφίων Προσκόπων Δημοκρατίας ανά Επαρχιακή Εφορεία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών να μελετήσει τις αιτήσεις και τα μητρώα.

Στο σημείο αυτό σημαντικό είναι να γίνει από όλους κατανοητό ότι οι Επιτροπές των Επαρχιακών Εφορειών δεν αντικαθιστούν τις Συνόδους των Κοινοτήτων. Αποτελούν ένα πρόσθετο μέτρο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι ενεργούμε ομοιόμορφα, εφαρμόζοντας ορθά τον Εσωτερικό Κανονισμό και όλες τις σχετικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων. Στις περιπτώσεις όπου δυνατόν να παρατηρηθούν παραλείψεις ή δεν εφαρμόστηκαν σωστά οι πρόνοιες του Εσωτερικού Κανονισμού οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Η δράση «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΙΙ», αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για τον Κλάδο Ανιχνευτών και κυρίως για τους ίδιους τους Ανιχνευτές οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της, θα τύχουν της μέγιστης επιβράβευσης που μπορεί να τύχει ένας Πρόσκοπος πριν την ενηλικίωσή του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι πρόθεση κανενός η απόρριψη οποιουδήποτε Ανιχνευτή εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων Βαθμοφόρων.

Υπενθυμίζουμε ότι η δράση «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 25 Απριλίου 2020, στη Λάρνακα (ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ).

Για σκοπούς εύκολης αναφοράς, επισυνάπτεται η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Επισημαίνεται ότι με την έγκριση της αίτησης τους από το Γενικό Έφορο, οι Ανιχνευτές Υποψήφιοι για το Πτυχίο Δημοκρατίας θα λάβουν πρόσκληση για συμμετοχή τους στη δράση «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΙΙ».

Το Πτυχίο Δημοκρατίας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ψηφιδωτό ανιχνευτικών δράσεων, εμπειριών και γνώσεων. Η πρόκληση είναι καθαρά δική μας, εμάς των Βαθμοφόρων, έτσι ώστε να δώσουμε στους Ανιχνευτές μας τα απαραίτητα εφόδια για να παίξουν σωστά και μέχρι τέλους το Ανιχνευτικό παιχνίδι, με επιστέγασμα των προσπαθειών τους την Απονομή του Πτυχίου Προσκόπου Δημοκρατίας, το οποίο αποτελεί διαχρονικά ιδιαίτερη υπερηφάνεια για τους κατόχους του.

Θερμή παράκληση σε όλους τους Βαθμοφόρους του Κλάδου, όπως στις περιπτώσεις που κάποιοι Ανιχνευτές, έστω και αν είναι τελειόφοιτοι, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα όλες τις απαιτήσεις, να μην επιδοθούν σε αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μόνο άγχος και απογοήτευση μπορεί να προκαλέσει στους νεαρούς Ανιχνευτές. Αυτοί οι Ανιχνευτές μπορούν να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις τους μέχρι το τέλος της τρέχουσας Προσκοπικής χρονιάς και τότε να καταθέσουν την αίτηση του, άσχετα αν την επόμενη χρονιά που θα συμμετέχουν στο «ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΙΙ» δε θα είναι Ανιχνευτές. Εντούτοις, σημειώνεται ότι μέχρι να τους απονεμηθεί το Πτυχίο Προσκόπου Δημοκρατίας δεν πρέπει να τύχουν έκδοσης Εντολής Διοικήσεως Βαθμοφόρου.

Είμαστε σίγουροι ότι θα εργαστείτε όλοι με γνώμονα σας το καλώς νοούμενο συμφέρον του Κλάδου και κυρίως των Ανιχνευτών μας.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου                                     Αναστάσης Σαλαφόρης

Γενικός Έφορος                                     Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών

Επισυναπτόμενα:Νεα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ_2020