Προς:
Eφόρους Γενικής Εφορείας
Επαρχιακούς Εφόρους και Εφόρους Επαρχιακών Εφορειών
Αρχηγούς Συστημάτων
Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Τμημάτων

Σας πληροφορώ ότι έχουν κενωθεί τρείς θέσεις από την αποστολή στο Roverway 2016 στη Γαλλία. Παρακαλούνται αν υπάρχουν οποιοιδήποτε ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση να δηλώσουν τούτο στην Γραμματεία του Σώματος το αργότερο μέχρι τις 10.00π.μ. της Δευτέρας 30 Μαϊου 2016.

Νοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο συμμετοχής και τα ταξιδιωτικά έξοδα.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου
Γενικός Έφορος