ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 29 Ιουνίου 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 6 (εδάφια 2 & 3) του Οργανισμού του Σώματος Προσκόπων Κύπρου:

– όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου

– τα Επίτιμα Μέλη και οι διάφοροι εκπρόσωποι των οργανωμένων συνόλων πού έχουν δικαίωμα να παραστούν χωρίς δικαίωμα ψήφου.

στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, στις 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Στροβόλου στη Λευκωσία.

Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

α. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

β. Έκθεση και επικύρωση των πεπραγμένων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου

γ. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου

οικονομικού έτους

δ. Έγκριση του Προϋπολογισμού για το νέο οικονομικό έτος

ε. Διορισμός των ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι, κατά την ώρα έναρξης, περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν σχηματιστεί απαρτία κατά την πιο πάνω ώρα η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε οποιοσδήποτε αριθμός μελών αποτελεί απαρτία. Η παράσταση με αντιπρόσωπο δεν επιτρέπεται.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Ανδρέας Λάμπρου                                   Κώστας Ταρτίου

Πρόεδρος Δ.Σ./Σ.Π.Κ.                            Γραμματέας Δ.Σ./Σ.Π.Κ.