Αδελφοί μου,

Μετά από σοβαρό και τεράστιο προβληματισμό μαζί με τους συνεργάτες μου, έχω αποφασίσει να εισηγηθώ τη λειτουργία κατασκηνώσεων για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Η απόφαση δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έχουν εκφραστεί πολλές απόψεις τόσο υπέρ όσο και εναντίον της διοργάνωσης για φέτος των κατασκηνώσεων. Η κάθε άποψη και το κάθε επιχείρημα οπωσδήποτε έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία και τυγχάνει απεριόριστου σεβασμού. Δεν το κρύβω, ζήτησα και τις απόψεις αρκετών γονέων. Και εδώ φυσικά οι απόψεις διαφορετικές, πολλές δε εκ διαμέτρου αντίθετες. Μερικοί μου εξέφρασαν την άποψη ότι η ανθρώπινη ζωή προστατεύεται με την αποχή από δραστηριότητες ενώ άλλοι ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ένα αγαθό που πρέπει μεν να το προστατεύουμε, αλλά και να το ζούμε απολαμβάνοντας την κάθε δράση που μπορούμε να κάνουμε, αφού διασφαλίσουμε τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Πραγματικά και οι δύο απόψεις, θα έλεγε κάποιος, είναι σωστές και σεβαστές.

Πέρα όμως από τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς πρέπει να παίρνονται και αποφάσεις. Ζυγίζοντας λοιπόν τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το νόημα της Προσκοπικής ιδέας μέσα από την ίδια την Προσκοπική ζωή, όπως επίσης και την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά που ηλικιακά κλείνουν ένα κύκλο ή ένα κομμάτι της Προσκοπικής τους ζωής να διέλθουν με επιτυχία τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Προσκοπικού προγράμματος, πήρα την απόφαση να εισηγηθώ στην Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ως θέμα πολιτικής του Σώματος, τη διοργάνωση Προσκοπικών Κατασκηνώσεων. Η εισήγησή μου βασίζεται στις σχετικές πρόνοιες του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας σύμφωνα με τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά πρωτόκολλα. Η Εκτελεστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία αλλά και την οικονομική θέση του Σώματος, ενέκρινε τη σχετική πρόταση ως εξής: 

1. Επιτρέπεται η διοργάνωση Κατασκηνώσεων διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων για Λυκόπουλα Ανάβασης (που θα κατασκηνώσουν με τις αντίστοιχες Ομάδες Προσκόπων των Συστημάτων τους), για Ομάδες Προσκόπων και Κοινότητες Ανιχνευτών.

2. Για τον σκοπό των κατασκηνώσεων θα λειτουργήσει αποκλειστικά το Κατασκηνωτικό Κέντρο «Πλατάνια». Για Ανιχνευτές και μεγάλους Προσκόπους στο πρόγραμμα των οποίων θα συμπεριληφθεί και ταξιδάκι, η διανυκτέρευση θα πραγματοποιηθεί στο Κατασκηνωτικό Κέντρο «Λούματα των Αετών» χωρίς το μαγείρεμα φαγητού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στα «Λούματα των Αετών» το φαγητό μπορεί να παρασκευάζεται ατομικά στους χώρους ψησίματος του παρακείμενου εκδρομικού χώρου «Αρμυρολίβαδο» του Τμήματος Δασών ή να παρέχεται ξηρά τροφή.

3. Το περιεχόμενο του Προγράμματος θα πρέπει να είναι τέτοιο που να βοηθά τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου του Προσκοπικού προγράμματος στο οποίο ευρίσκονται.

4. Στον χώρο (Κατασκηνωτικό Κέντρο «Πλατάνια») θα μπορούν να κατασκηνώσουν 70 παιδιά συν 10 βαθμοφόροι συνοδοί. Σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται η παρουσία οποιουδήποτε ατόμου, βαθμοφόρου ή μη, στην κατασκήνωση πέραν των πιο πάνω ή άλλων εξουσιοδοτημένων. Για επίσκεψη στον χώρο οποιουδήποτε πέραν των πιο πάνω θα απαιτείται η έκδοση άδειας από την Κεντρική Διοίκηση του Σώματος, η οποία θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένα άτομα. Παράβαση της πρόνοιας αυτής πιθανόν να επιφέρει βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο από τις αρχές ή/και προσαγωγή ενώπιον δικαστηρίου.

5. Για την οικονομική βιωσιμότητα των κατασκηνώσεων θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστος αριθμός κατασκηνωτών ανά περίοδο. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτό επιβάλλεται, αν οι αριθμοί δεν είναι ικανοποιητικοί, πιθανόν να γίνει ενοποίηση δύο κατασκηνωτικών περιόδων.

6. Το Κατασκηνωτικό Κέντρο «Λούματα των Αετών», μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατασκηνώσεις του Προσκοπικού Δικτύου ή Βαθμοφόρων, νοουμένου ότι δεν θα γίνεται παρασκευή φαγητού στον χώρο αλλά θα υπάρχει εξωτερική τροφοδοσία σε ατομικές μερίδες ή ατομική παρασκευή φαγητού στους χώρους ψησίματος του παρακείμενου εκδρομικού χώρου «Αρμυρολίβαδο» του Τμήματος Δασών. Νοείται ότι επιτρέπεται και η χρήση ξηράς τροφής.

7. Το τίμημα συμμετοχής έχει οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στα €16 ανά άτομο ανά ημέρα δηλαδή στα €48 ανά άτομο ανά περίοδο. Το τίμημα συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Κέντρο «Λούματα των Αετών» ορίζεται στα €3 ανά άτομο ανά ημέρα. 

Οι Επαρχιακοί Έφοροι έχουν λάβει ήδη τον διαχωρισμό των περιόδων των κατασκηνώσεων, για να προβούν με τη δική τους σειρά στην ενημέρωση των Συστημάτων τους και τον καταμερισμό των περιόδων.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει αναλυτικό πρωτόκολλο λειτουργίας των κατασκηνώσεων το οποίο θα εφαρμόζεται πέραν των σχετικών προνοιών των Διαταγμάτων και των Πρωτοκόλλων που εκδίδουν οι αρχές.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος