Αδελφοί μου.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι το Σώμα Προσκόπων Κύπρου προτίθεται να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Προσκοπικό Τζάμπορι 2020 που διοργανώνεται στην Πολωνία, μεταξύ 27 Ιουλίου και 7 Αυγούστου 2020.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών κατηγορίας C, (που υπολογίζεται με βάση το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα), γι΄αυτό και το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €500 ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί σε τρείς δόσεις, με βάση το σχέδιο αποπληρωμής ως εξής:

1. Προκαταβολή από €100 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019,

το αργότερο μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

2. Δεύτερη δόση από €200 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019.

3. Τρίτη δόση από €200 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω ποσό του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση σημαντικής διακύμανσης στη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Πολωνικών Ζλότι.

Το υπόλοιπο ποσό ανάλογα με το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και των άλλων χρεώσεων, θα πληρωθεί σε δόσεις, μετά την ημερομηνία αποπληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής.

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει τα ακόλουθα :

1. Όλα τα γεύματα από το βράδυ της 27ης Ιουλίου μέχρι και το πρόγευμα της 7ης Αυγούστου 2020.

2. Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων.

3. Ιατρικά έξοδα σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμό κατά τη διάρκεια του Τζάμπορι.

4. Το αναμνηστικό πακέτο του Τζάμπορι που συμπεριλαμβάνει το αναμνηστικό σήμα, το εθνικό (Κυπριακό) μαντήλι, φανέλα αποστολής και άλλα έξοδα της αποστολής.

Στην Κυπριακή αποστολή, είναι δυνατόν να συμμετάσχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά τις 27 Ιουλίου το 2002 και όχι μετά από το 2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον του Πτυχίου Χάλκινου Τρίφυλλου Προσκόπου. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής θα υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Εφορείας του ΣΠΚ.

Ως Βαθμοφόροι συνοδοί (περιορισμένος αριθμός ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής Προσκόπων και Ανιχνευτών) μπορούν να συμμετάσχουν στην Αποστολή, όσοι Βαθμοφόροι θα έχουν εν ισχύ Εντολή Διοίκησης κατά την περίοδο του Τζάμπορι, είναι κάτοχοι Πτυχίου Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και έχουν γεννηθεί πριν από τις 27 Ιουλίου 2002. Επιπρόσθετα ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι που έχουν γεννηθεί πριν από τις 27 Ιουλίου 2002, μπορούν να συμμετάσχουν στο διεθνές προσωπικό Βαθμοφόρων του Τζάμπορι, προσφέροντας υπηρεσίες τις οποίες θα επιλέξουν οι διοργανωτές. Όλες οι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής βαθμοφόρων υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Εφορείας του ΣΠΚ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, πρέπει να φτάσουν στο λογιστήριο του Σώματος, το αργότερο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο έντυπο που επισυνάπτεται και πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την πρώτη δόση του δικαιώματος συμμετοχής. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων, είναι πιθανόν να υπάρξει ακύρωση ή επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης, για την οποία το Σώμα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αυτή δε ή οποιοδήποτε άλλο συνεπαγόμενο κόστος θα το επιβαρυνθούν οι αιτητές. Το κόστος του ταξιδιού θα καθοριστεί αργότερα και θα καταβληθεί σε δόσεις μετά την αποπληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής, ανάλογα με το ύψος των προσφορών που θα ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Κ.

Πιο κάτω θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής σε Δράση Εξωτερικού