Καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 6 (εδάφια 2 & 3) του Οργανισμού του Σώματος Προσκόπων Κύπρου:

  • όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου
  • τα Επίτιμα Μέλη και οι διάφοροι εκπρόσωποι των οργανωμένων συνόλων που έχουν δικαίωμα να παραστούν χωρίς δικαίωμα ψήφου

στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2018, στις 5:30μ.μ., στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου στον Κόρνο, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

α. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
β. Έκθεση και επικύρωση των πεπραγμένων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου
γ. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους
δ. Έγκριση του Προϋπολογισμού για το νέο οικονομικό έτος
ε. Διορισμός των ελεγκτών
στ. Εκλογή Γενικού Εφόρου
ζ. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι, κατά την ώρα έναρξης, περισσότερα από τα απόντα.  Αν δεν σχηματιστεί απαρτία κατά την πιο πάνω ώρα, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε οποιοσδήποτε αριθμός μελών αποτελεί απαρτία. Η παράσταση με αντιπρόσωπο δεν επιτρέπεται.