Αδελφοί μου,

Πέραν των προνοιών 5(η) του Εσωτερικού Κανονισμού που διέπει τη Διαδικασία Προμήθειας Αγαθών, Μίσθωσης Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Έργων και 15 του Εσωτερικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης, για οποιεσδήποτε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν το Προσκοπικό Πρόγραμμα και σχετίζονται με δράσεις που διοργανώνει η Γενική Εφορεία, παρακαλώ όπως ακολουθείται πιστά η εξής οδηγία:

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προσφοροδότες που υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών ή μισθώσεις υπηρεσιών για δράσεις που αφορούν το Προσκοπικό Πρόγραμμα και σχετίζονται οργανωτικά με τη Γενική Εφορεία, και οι οποίοι έχουν μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένεια με οποιονδήποτε μέλος της Γενικής Εφορείας ή άλλο βαθμοφόρου του ΣΠΚ, ο εν λόγω βαθμοφόρος θα πρέπει να γνωστοποιήσει τη σχέση αυτή άμεσα στον Έφορο Διοίκησης της Γενικής Εφορείας και στη Γραμματεία του ΣΠΚ. Νοείται ότι αυτό θα εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται άμεση αγορά αγαθών, ή μίσθωση υπηρεσιών.

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 ή μέχρι αντικατάστασης ή κατάργησης της πριν την ημερομηνία αυτή.

Παρακαλώ για την πιστή εφαρμογή των όσων αναφέρονται πιο πάνω για λόγους χρηστής διοίκησης και διαφάνειας.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος