Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου ζητεί προσφορές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, για την χρονική περίοδο από 01/06/2018  μέχρι 31/05/2019.

Χώροι:
Κατασκηνωτικός χώρος Πλατανιών Κακοπετριάς, Λούματα των Αετών στην περιοχή Τροόδους,  Βαβατσινιά,  Κάππαρη στο Παραλίμνι και  Κόρνος.

Υποβολή Προσφοράς:
Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο,  στο συνημμένο έντυπο μέχρι τις  12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 11/05/2018 στο κιβώτιο προσφορών στα Κεντρικά Γραφεία του Σώματος Προσκόπων Κύπρου σε κλειστό φάκελο. Κυβερνητικές Οικίες αρ. 48 στη Λευκωσία.

Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.

Οι τιμές θα περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και θα αφορούν την παράδοση των προϊόντων στους πιο πάνω κατασκηνωτικούς χώρους

Τονίζεται ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στους καταλόγους είναι ενδεικτικές και θα κυμαίνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος.

Ισχύς Προσφοράς:
Η ισχύς της προσφοράς θα είναι μέχρι την 16/6/2018. Μέχρι την ημερομηνία αυτή οι προσφοροδότες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Τρόπος παράδοσης:
Οι προμηθευτές θα παραδίδουν τα προϊόντα τους στους Κατασκηνωτικούς χώρους του Σώματος όπως αναφέρεται πιο πάνω μέσα στη προθεσμία που θα καθορίζεται στην σχετική παραγγελία.

Γενικά:
Όπου αυτό εφαρμόζεται, οι προσφοροδότες πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά σε σχέση με την διαχείριση τροφίμων (food safety system certification).

Τα προϊόντα που θα παραδίδονται θα είναι άριστης ποιότητας.

Η μεταφορά και παράδοση των προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση θα γίνεται με εγκεκριμένα οχήματα και με βάση τη διαδικασία και τους τρόπους όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς.

Το Σώμα διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένο να επιλέξει την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.