Σας πληροφορώ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 16 Απριλίου 2018, αποφάσισε την άρση αναστολής της εφαρμογής του Άρθρου 7, Παράγραφο δ, του Εσωτερικού Κανονισμού «Σύνδεσμοι Προσκοπικών Συστημάτων», επομένως η Βασική Εγκύκλιος 1/2018, με αρ. πρωτ.: 2018/044, ημερομηνίας 7/2/2018 αίρεται, για τους λόγους που αναφέρονται στην εγκύκλιο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αρ. πρωτ.: 2018/330,  ημερομηνίας 19/4/2018.

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι Αρχηγοί των Συστημάτων και οι απερχόμενες Επιτροπές Προσκοπικών Συστημάτων (ΕΠΣ) όπως μεριμνήσουν για την εκλογή νέων ΕΠΣ σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 22 του Οργανισμού του Σώματος και των Εσωτερικών Κανονισμών «Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων».  Παρακαλούνται οι Επαρχιακοί Έφοροι όπως μεριμνήσουν για τη πιστή εφαρμογή των πιο πάνω προνοιών και την ορθή εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, λόγω της απαιτούμενης έγκαιρης ανάδειξης νέων Επαρχιακών Προσκοπικών Επιτροπών (ΕΠΕ) και του καταρτισμού τους σε σώμα για ανάδειξη προέδρων των ΕΠΕ που αποτελούν ως εκ της θέσεώς τους (ex officio) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Οργανισμός, άρθρο 10, παράγραφος 5),  η διαδικασία ανάδειξης των νέων ΕΠΣ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 26 Μαϊου 2018.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή απορίες τυχόν έχετε, παραμένω στη διάθεσή σας.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου
Γενικός Έφορος